• Novinky

      • Odborný výcvik – II.H 11.-13.11.2015

      • Žiaci II.H triedy odboru Hotelová akadémia sa tentoraz na hodinách odborného výcviku priučili zásadám podávania fľašového a šumivého vína pod vedením majsterky Bc. Emílie Capíkovej. Taktiež sa naučili pripravovať a podávať lahodný nápoj bowle – tropicano. Okrem teoretických poznatkov získali aj cenné praktické skúsenosti. Žiaci tejto triedy nadobudli nové poznatky, zdokonalili si zručnosti v ďalšej oblasti a tak rozšírili svoje znalosti a kompetencie v rámci svojho odboru.

        

      • Zahraničná prax - sezóna 2015

      • Dlhodobú zahraničnú prax v sezóne 2015 absolvovali naši žiaci na ostrove Cyprus a gréckom ostrove Kos v trvaní piatich mesiacov od júna do októbra. Tento krát sa praxe zúčastnili žiaci z odborov – Hotelová akadémia, Služby v cestovnom ruchu, Hostinský, hostinská a Cukrár.  Žiaci počas praxe nazbierali mnohé skúsenosti a zručnosti z rôznych oblastí a úsekov hotela, rovnako sa zdokonaľovali v komunikácii v cudzom jazyku a tiež spoznávali kultúru a zvyky v inej krajine. Samozrejme, že okrem pracovných povinností mali čas aj na zábavu, relax a spoznávanie krajiny. Žiakom ďakujeme, že robili dobré meno našej školy v zahraničí a prajeme im, aby vzácne skúsenosti, zručnosti a poznatky z praxe sa stali dobrým štartom pre ich kariéru a využili ich vo svojom profesijnom živote.

        

      • Konferencia - zahraničná prax 10.11.2015

      • 10. 11. 2015 sa v priestoroch našej školy konala konferencia v rámci zahraničnej praxe, ktorú naša škola zabezpečuje s partnerom Global Contract, s.r.o. Programom konferencie bolo zhodnotenie uplynulej sezóny 2015 a rovnako aj poskytnutie základných informáciu o nadchádzajúcej sezóne 2016. Tohto podujatia sa zúčastnili zástupcovia partnerskej spoločnosti, riaditeľ školy a žiaci gastronomických odborov. Konferenciu otvoril riaditeľ školy, ktorý vyjadril spokojnosť so záujmom našich žiakov a tento typ praxe a rovnako aj spokojnosť so žiakmi, ktorí zahraničnú prax v lete 2015 absolvovali a reprezentovali našu školu v zahraničí. Následne už samotní žiaci prezentovali svoje zážitky a skúsenosti z praxe na Cypre. Základné informácie o nadchádzajúcej sezóne poskytla zástupkyňa spoločnosti Global Contract, s.r.o. Veríme, že záujem o túto formu zveľaďovania zručností a zbierania skúseností bude na našej škole trvať naďalej a aj v sezóne 2016 žiaci našej školy absolvujú najlepší spôsob prípravy na povolanie a to osobnú skúsenosť v reálnom prostredí hotela.

        

      • Výjazdové rokovanie vlády SR 04.11.2015

      • V stredu 4.11.2015 sa konalo výjazdové rokovanie vlády SR v Trebišove. Na organizácií a zabezpečení viacerých aktivít v tento významný deň pre naše mesto a celý okres Trebišov sa podieľala aj naša škola. Okrem prípravy miestností na rokovanie a centra pre média, zabezpečovala naša škola aj občerstvenie a obsluhu. Sme radi, že žiaci odboru Hotelová akadémia svojím profesionálnym a zodpovedným prístupom výborne reprezentovali našu školu a zanechali vynikajúci dojem na viacerých zúčastnených. Rovnako nás teší, že žiaci odboru Hostinský, hostinská a odboru Cukrár spolu s majstrami odborného výcviku pripravili chutné a zaujímavé múčniky, dezerty a jedlá na zabezpečenie občerstvenia. O tom svedčali pochvalné slová mnohých prítomných politikov, ale aj zástupcov mesta i rôznych médií. Po skončení rokovania vlády v MsKs v Trebišove zavítal minister školstva Juraj Draxler na pôdu našej školy. Ministra privítal riaditeľ školy spolu s riaditeľom eparchiálneho školského úradu.  Najskôr absolvoval prehliadku priestorov školy, zavítal na pracovisko odborného vyučovania pre technické odbory vyučované na našej škole. Následne si pozrel školskú telocvičňu a rovnako aj našu školskú kaplnku. V školskej reštaurácii Mladosť na ministra a jeho delegáciu zapôsobili jej nové priestory a pozdravil aj žiakov odboru Hostinský, hostinská, ktorí v tom čase praxovali v kuchyni, či obsluhe.  Po menšej exkurzii našej školy začala diskusia ministra školstva s riaditeľmi škôl a učiteľmi v okrese Trebišov, diskusia prebiehala v konferenčnej miestnosti. Jednotlivé otázky riaditeľov škôl smerovali k duálnemu vzdelávaniu a najmä k financovaniu škôl. Diskusia prebehla v priateľskej atmosfére, viacerí jej účastníci vyjadrili presvedčenie, že takéto stretnutia ministra školstva priamo s riaditeľmi škôl a učiteľmi by mohli byť častejšie pre napredovanie vzdelávacieho systému. Je nám veľkým potešením, že naša škola sa stala významným partnerom pri zabezpečení tak organizačne zložitého podujatia, ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k zdarnej realizácii jednotlivých aktivít. (Foto: Michal Majcher)

        

      • Návšteva ZOO Košice 27.10.2015

      • V rámci získavania skúseností s organizovaním a propagáciou výletov a podujatí si žiaci študijného odboru Služby v cestovnom ruchu plánujú rôzne exkurzie a výlety. 27.10.2015 si vybraní žiaci naplánovali návštevu ZOO v Košiciach, aby získali podrobné informácie o tejto atrakcii Košíc. Prostredníctvom týchto informácii a na základe vlastných zážitkov žiaci vytvoria prezentácie a reklamné materiály, ktoré využijú na propagovanie v rámci svojho odboru. Žiaci si tak vyskúšali organizovanie výletu a získali mnohé skúsenosti s tým spojené od zabezpečenia termínu, dopravy, vybavovania vstupu a ceny, až po samotné sprevádzanie účastníkov. Sme radi, že aj tentoraz žiaci ochotne a zodpovedne pristúpili k plánovaniu tejto akcie, že zážitky a skúsenosti z nej pomôžu pri ich budúcej práci sprievodcov v cestovnom ruchu.

        

      • V. ročník Svätomartinského festivalu – Veľké Trakany 24. 10. 2015

      • V sobotu 24. októbra 2015 sa vo Veľkých Trakanoch uskutočnil V. ročník Svätomartinského festivalu - Husacie hody a jarmok domácich produktov. Organizátorom bolo Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Súčasťou podujatia bola aj súťaž v príprave husaciny. Predsedom poroty bol Nádas Gyorgy. Prítomní boli aj herci divadla THALIA a šéfkuchár Attila Bocsárszky. Sprievodnými podujatiami festivalu boli rôzne výstavy tvorivých dielní, ukážky ľudových zvykov a tradícií, Carving (dekoratívne vyrezávanie z ovocia a zeleniny)  - ktorý prezentovali taktiež žiaci našej školy,  jarmok, burza kníh, zábavné programy pre deti a pod. Našu školu na tomto podujatí reprezentovalo 9 žiakov odboru Hotelová akadémia, a to v samotnej súťaži v príprave husaciny, ako aj ukážkami a ochutnávkami carvingu a miešaných nápojov. Do súťaže v príprave husaciny sa zapojili naši žiaci druhého a štvrtého ročníka odboru Hotelová akadémia (Dominik Sabo, Damian Juroš), ktorí si svojou husacou špecialitou „Husací steak s kukuričným pyré a hráškovou trikolórou“ vyslúžili cenu víťaza. Dôraz sa kládol nielen na chuť pripravovanej špeciality, ale aj na kreativitu a estetiku servírovania pripravovanej špeciality. Žiaci sa na súťaž pripravovali pod vedením majsterky odborného výcviku Heleny Dubjakovej. Ukážkou a ochutnávkou miešaných nápojov, ktoré mali medzi návštevníkmi veľký úspech, našu školu reprezentovali žiačky prvého ročníka odboru Hotelová akadémia (Angelika Ilková, Matúž Moroz, Klaudia Kakašová), ktorých pripravovali a viedli Ing.Mgr. Dana Tóthová, RNDr. Kamila Harčová, PhD. Ukážky carvingu (dekoratívne vyrezávanie do ovocia a zeleniny) predvádzali taktiež žiaci odboru Hotelová akadémia (Jaroslava Katonová, Bianka Vargaeštoková, Lukáš Horovský, Richard Tóth) pod vedením majsterky odborného výcviku Heleny Dubjakovej. Účastníci festivalu ako aj návštevníci obdivovali umenie a fantáziu žiačok, ktoré z jabĺčok vyrezávali labute, kyticu kvetov zo zeleniny, košíček z tekvice a iné oku lahodiace vyrezávané ovocné a zeleninové dekorácie, ktoré si zároveň mohli zobrať so sebou. Za úspešnú reprezentáciu, samotnú účasť a propagáciu našej školy na tomto podujatí patrí žiakom, majsterke odborného výcviku, učiteľom a všetkým zúčastneným, ktorí sa akoukoľvek formou prispeli k vydarenej akcii veľké a úprimné ĎAKUJEME.

                                                                                                                                        D. Tóthová

      • Metodický deň 28.10.2015

      • Dňa 28. októbra 2015 sa v priestoroch CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove uskutočnil celoeparchiálny metodický deň pedagogických zamestnancov cirkevných škôl a školských zariadení pod odbornou garanciou Eparchiálneho školského úradu v Košiciach.

       Program metodického dňa sa začal archijerijskou svätou liturgiou v chráme Nanebovzatia Panny Márie. Celebroval vladyka Milan Chautur so všetkými prítomnými duchovnými otcami a správcami cirkevných škôl. V homílii vysvetlil vladyka Milan obsah pojmu metodický a zdôraznil potrebu neustáleho vzdelávania pedagógov.

       Práca pokračovala v sekciách podľa samostatných programov.

       V prvej sekcii o. Mgr. Ľ. Petričko, exorcista Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach, poukázal na vplyv povier na duchovný život človeka a medziľudské vzťahy, na dušu človeka a účinok modlitby a duchovného života, na prevenciu pred duchovnými problémami.

       Druhá sekcia pracovala pod vedením JUDr. D. Petrička, právnika na Okresnom súde v Košiciach I. Venoval sa aktuálnym trestnoprávnym aspektom mládeže na školách a právnemu vedomiu učiteľov pri riešení problémov.

       Tretia sekcia bola určená pre vedúcich pedagogických zamestnancov so zameraním na využitie myšlienkových máp pre prípravu projektov a ich aplikáciu pri vedení pracovných porád – lektormi boli Ing. Homoľa a Ing. Body.

       Ako vplývajú nové poznatky pri liečbe smrteľných chorôb na vieru vedca v 21. storočí, kde sú ich hranice – to bola zaujímavá téma v piatej sekcii pod vedením pracovníka Ústavu farmakológie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach RNDr. A. Mirossaya, PhD.

       Kto mal chuť hýbať sa, získať základné informácie o správnej životospráve, ten sa prihlásil na posilňovanie cvičenia s balančnými pomôckami a náčiním. Niektorí sa prvýkrát stretli s overbalom, therabandom a slideboardom. Práve Mgr. M. Chautur pritiahol témou Zdravý životný štýl do sekcie č. 5.

       Na silu médií v dnešnej dobe a mnohé príklady manipulácie s nimi, spôsoby ich odhalenia v spravodajskom žánri poukázal vo svojej prednáške doc. ThDr. M. Hospodár, PhD. v poslednej sekcii.

       Po diskusiách v jednotlivých sekciách sme záverom konštatovali, že aj takéto akcie prispievajú k zvyšovaniu nášho pedagogického majstrovstva a pomáhajú v ďalšom profesionálnom raste.

        

      • Exkurzia v KIA Motors Slovakia 27.10.2015

      • Spájať teóriu s praxou, byť v spojení s realitou je pre žiaka nesmierne dôležité.  Uvedomujú si to všetci vyučujúci tejto školy a aj preto sa uskutočnila ďalšia z mnohých exkurzií do výrobných podnikov. Tentoraz pre žiakov odboru autoopravár v automobilovom závode KIA Motors Slovakia pri Žiline.

       Exkurzia začala vo vlastnom vzdelávacom stredisku závodu, kde sa účastníci dozvedeli teoretické fakty o založení podniku, jeho výrobe, fungovaní, počte vyrobených kusov jednotlivých modelov a podobne. V tejto fáze žiaci živo a s veľmi konkrétnymi otázkami reagovali. Zaujímal ich počet zamestnancov, ich priemerný mesačný plat, sociálne benefity, voľné pracovné miesta atď. Po tomto oboznámení sa s podnikom nasledovala samotná exkurzia. Už pri vstupe do areálu bolo jasné, že ide o závod rozkladajúci sa na veľkej ploche a vysokým počtom zamestnancov. Svedčili o tom aj zástupy ľudí, ktorí práve nastupovali na popoludňajšiu zmenu.  Sprevádzajúci zamestnanec zaviedol žiakov,  majstrov a učiteľov do dielní na výrobu karosérií a montáž automobilov, ponúkol im plnohodnotný a zaujímavý výklad o práci jednotlivých robotov, vysvetlil jednotlivé posty zamestnancov na výrobnej linke. Bolo čo obdivovať – na „tancujúce“ roboty podľa presne určeného výrobného plánu by sa dalo dívať veľmi dlho.

       Aby výlet nebol len o odbornosti, žiadalo sa doplniť zážitky aj o iné hodnoty. Žiaci mali možnosť v krátkom časovom úseku spoznať historické centrum Žiliny a navštívili tiež Budatínsky hrad, ktorý je síce v rekonštrukcii, ale jeho vyhliadková veža je v prevádzke. V jej vnútri je uložených  mnoho historických predmetov  a po vystúpení na jej najvyššie miesto je z nej nádherný výhľad na mesto Žilinu a sútok riek Váh a Orava .

       Exkurzia sa vydarila – zážitkov veľa, cesta ubehla rýchlo, počasie výborné, fajn spoločnosť. Čo viac si priať? Azda len tešiť sa na ďalšiu.

        

      • Futsalový turnaj 23.10.2015

      • 23.10.2015  sa uskutočnil III. ročník futsalového turnaja, ktorý zorganizovala naša škola. Turnaja sa zúčastnilo päť družstiev, ktoré tvorili pedagógovia z Trebišova, Prešova a Michaloviec.  Futsal sa hral systémom každý s každým a mužstvo, ktoré dosiahlo najväčší počet bodov za vyhrané zápasy, prípadne porovnaním skóre zvíťazilo. Priebeh jednotlivých zápasov bol priateľský, v duchu fair-play, v niektorých prípadoch aj značne napínavý až do posledného hvizdu rozhodcu. Víťazom turnaja sa stalo družstvo Základnej školy sv. Juraja v Trebišove. Sme radi, že aj tento ročník turnaja ovládla jeho priebeh dobrá nálada a priateľská atmosféra, ktorá pretrvávala do neskorých hodín aj počas posedenia pri dobrom jedle.

        

      • Miešané nápoje „barmanov“ z II.H 22.-23.10.2015

      • Druháci - žiaci odboru Hotelová akadémia si na odbornom výcviku vyskúšali prácu barmanov pri príprave drinkov. Najskôr zvládli teóriu a následne sa pustili do prípravy miešaného nápoja, ktorý spoločne degustovali. Tí, ktorí už absolvovali barmanský kurz boli ostatným dobrými radcami a mentormi, takýmto spôsobom vznikla skvelá a priateľská atmosféra plná vzájomnej spolupráce s výbornými výsledkami. Sme radi, že takéto aktivity môžeme žiakom umožniť a ešte radšej vnímame fakt, že žiaci sa do takýchto aktivít s radosťou zapájajú.

        

   • Kontakty

    • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
    • skola@csostv.sk
    • 056/66 702 11
    • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov
    • Slovenská Republika
  • Fotogaléria

   • Erasmus+ 2019 Viedeň
   • Futsalový turnaj 2019
   • Jeseň na Tokaji 2019
   • Burza informácií
   • Tour de Tokaj 2019
   • Otvorenie školského roku 2019/2020
   • Duchovná obnova
   • Záver školského roka
   • Workshop - Príbeník